Riktlinjer för samfälld mark

Samfälld mark får inte tas i enskilt bruk för permanenta anläggningar. Styrelsen kan bevilja undantag när så är befogat med hänsyn till geografi med mera. Ett generellt undantag gäller för brevlådor, häckar och staket som är placerade mellan tomtgräns och gångväg, förutsatt att dessa inte är bygglovspliktiga och inte inverkar på trafiksäkerhet eller grannars framkomlighet och utsikt. Det åligger de boende att hålla sig informerade om kommunala föreskrifter. De boende bekostar såväl uppförande, underhåll och återställande av tomtnära anläggningar. All annan stadigvarande användning av samfälld mark måste godkännas av styrelsen.

Befintliga anläggningar på samfälld mark som uppfördes innan den 1 september 2016 betraktas som beviljade såvida det inte inkom skriftliga klagomål till styrelsen angående någon specifik anläggning före detta datum, eller om styrelsen själv väckt klagomål. Bygglovspliktiga eller trafikfarliga installationer på samfälld mark kan dock aldrig beviljas, oaktat när styrelsen får kännedom om sådana.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.