Parkering för besökare

Gästparkerkering

Samfälligheten har inga egna gästparkeringar men på Österlden nedanför samfälligheten så finns det fria parkeringar för 3 timmar taget på vardagar och 24 timmar under helgerna.

Trafik- och parkeringsregler

  • Motorfordon får framföras från allmän väg för direkt färd till och från markerad parkeringsplats samt för transport av personer eller tyngre gods till hus

  • Det är inte tillåtet att vare sig köra eller parkera på gräsmattorna inom samfällighetens område. Framförande av motorfordon måste ske på sådant sätt att fara för barn, fotgängare eller cyklister inte uppkommer. Kommunens föreskrift om begränsad tomgångskörning är max 1 minut.

  • Fordonstrafik inklusive mopedåkning inom Romansens samfällighetsförening är ej tillåten utom för varutransporter, personbefordran och servicefordon. Den främsta anledningen till detta är att minska risken för barnolycksfall, men även för att minska buller och luftföroreningar. Parkeringsförbud gäller. Vid parkeringsförbud är det tillåtet att stanna för av- eller påstigning eller för av- eller pålastning av gods. Lastning/lossning skall ske kontinuerligt vid fordonet. Så fort lastning/lossning avbryts är fordonet definitionsmässigt parkerat.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.