Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här finns svar på några av de mest frekventa frågorna till styrelsen.

Fråga:
Vem äger taken?
Svar:
Taken ägs och förvaltas av respektive fastighet. Delar av takavvattningen (hängrännor, stuprör) ägs och förvaltas dock av samfälligheten. Fastighetsägare är ansvariga för att hålla hängrännor och stuprör fria från löv, grenar och annat skräp som stoppar vattenflödet. Extra viktigt är det att hålla rent i silen i stuprörens marknivå då stopp här kan orsaka att stora mängder vatten rinner ut vid rikligt regn och snösmältning. Hängrännor och stuprör skall rensas varje arbetsdag!

Fråga:
Vem äger krypgrunden?
Svar:
Krypgrunden ägs och förvaltas av respektive fastighet. I vissa krypgrunder finns del av samfälld anläggning i form av rör för vatten, värme och avlopp, kablar för kabelTV-anläggning samt rör för takavvattning. Dessa delar ansvarar samfälligheten för.

Fråga:
Äger varje medlem en garageplats?
Svar:
Nej, garagen ägs och förvaltas av samfälligheten. Varje medlem har i dagsläget möjlighet att disponera en garageplats, men varje fastighet/medlem har inte någon specifik garageplats kopplad till fastigheten (detta oavsett vad exempelvis mäklare och/eller säljare sagt vid förmedling av fastigheten).
Omflyttningar mellan garageplatser förekommer, t.ex. på grund av att vi har en begränsad mängd laddstationer fast installerade.

Fråga:
Får jag hyra ut min garageplats?
Svar:
Utlåning/uthyrning av garageplats till annan medlem är under vissa fall tillåten. Styrelsen beviljar uthyrning och kontrakt skall skrivas. Endast uthyrning medlemmar sinsemellan är tillåtet. Samfälligheten tillåter inte uthyrning till icke medlem.

Fråga:
Får jag hyra ut min garageplats med laddstation?
Svar:
Nej, uthyrning av garageplats med laddstation är EJ tillåtet. Dessa laddstationer är en eftertraktad resurs i vår samfällighet och nyttjar du inte din laddstation skall den förmedlas enligt kölista.

Fråga:
Får jag byta hänglås på garaget?
Svar:
Nej, det får du inte! Låset är samfällighetens egendom. Garagen skall alltid låsas med både hänglås och låset i handtaget. Det förekommer inbrott i garagen och du som garageinnehavare är ansvarig för att låsa. Garagen är öppna inuti och du låser inte bara om din egen bil utan hela garagelängan. Om garagen inte är korrekt låsta vid inbrott finns risken att försäkringar inte gäller.

Fråga:
Hur vet jag vad som är tomtmark, samfälld mark och kommunal mark respektive?
Svar:
Huddinge kommun har diverse olika kartor tillgängliga på sin hemsida: www.huddinge.se.

Fråga:
Vad får jag göra på samfälld mark?
Svar:
Riktlinjer för vad som generellt får göras på samfälld mark finns att läsa här på romansen.se, se meny Föreningsinformation --> Samfälld mark
Vid minsta osäkerhet, kontakta styrelsen!

Fråga:
Vad får jag göra på kommunal mark?
Svar:
Detta är utanför samfällighetens kontroll - hör efter med Huddinge kommun.

Fråga:
Min granne har gjort något som jag inte tycker om, kan jag klaga hos styrelsen?
Svar:
Det beror på. Samfälligheten (och styrelsen) kan generellt inte göra något åt vad enskilda medlemmar och fastigheter gör på egen fastighet eller på egen tomtmark. Kommunens regler för vad som är bygglovspliktigt dikterar vad som får och inte får anläggas och byggas på fastighet och tomtmark.
Tvister mellan grannar är generellt inget som samfälligheten (eller styrelsen) kan eller skall lägga sig i.
Men, innan du gör något annat - prata med din granne! Tyvärr är det ganska vanligt att styrelsen får mottaga klagomål från medlemmar som inte ens försökt prata med sina grannar om upplevda problem.

Fråga:
Jag vill fälla eller kraftigt beskära ett träd - får jag göra det?
Svar:
Om trädet står på din tomtmark kan inte samfälligheten ha någon synpunkt på detta, men du rekommenderas att prata med dina grannar innan du gör stora åtgärder. Står trädet på samfälld mark måste du ha tillstånd - kontakta i så fall styrelsen. Samfälligheten har en trädvårdsplan som i grova drag styr vårt arbete med träd och växtlighet i området, så titta gärna i den för att se om det träd eller växtlighet du vill åtgärda finns med i planen.

Fråga:
Jag skulle vilja göra något vackert och trevlig i mitt område, till exempel plantera några buskar. Kan jag göra det?
Svar:
Respektive område (se områdeskarta här: länk) ansvarar generellt för det mesta av skötsel av marken i sitt eget område. Samfälligheten ansvarar för basal skötsel i form av väghållning, tar hand om lekplatser etc, men resten är i regel upp till de boende i området. Initiativ tagna av de boende i området uppmuntras! Diskutera din idé med berörda grannar i området och kontakta sedan styrelsen. Bedöms idén rimlig i pris och utförande betalar samfälligheten materialet. Ett bra tillfälle att utföra mindre projekt är de återkommande arbetsdagarna höst/vår. Räkna dock inte med att samfälligheten skall driva ditt projekt - samfälligheten har ingen personal anställd som kan göra detta.
Större och dyrare projekt och förbättringar kan behöva budgeteras eller eventuellt motioneras på ett årsmöte.

Fråga
Jag vill läsa protokollen från styrelsemöten - var hittar jag dessa?
Svar:
Protokoll förda vid ordinarie styrelsemöte är inte offentliga handlingar. Styrelsen behöver ibland diskutera och protokollföra känslig information som inte skall komma alla våra medlemmar till kännedom. Har du specifika frågor så adressera styrelsen så skall du få svar i rimlig omfattning.
Handlingar och protokoll från årsstämman är offentliga handlingar och kan hittas här på romansen.se, se dokument.

Fråga:
Jag behöver ritningar över min fastighet eller förläggning av rör och ledningar i mark, var hittar jag det?
Svar:
Samtliga ritningar samfälligheten har är numera digitaliserade och finns här på romansen.se, se dokument. Begränsad mängd ritningar på pappersutskrift finns att tillgå i samfällighetslokalen. Kontakta styrelsen om du önskar titta på dessa. Dessa ritningar lånas generellt inte ut, men du får gärna läsa dem på plats.

Fråga:
Måste alla förändringar tas upp som motioner på årsmötet?
Svar:
Nej, det är absolut inte nödvändigt. Mindre saker, exempelvis sådant som är att anse som förvaltning av samfälld mark och anläggning, behöver inte tas upp som motioner. Börja med att ställ din fråga till styrelsen om du är osäker.

Fråga:
Hur skriver jag en motion till årsstämman?
Svar:
En motion bör innehålla:
Rubrik
- Tydlig förklaring vad motionen handlar om, med lämplig bakgrundsinformation etc.
- Ditt förslag på hur du tycker årsstämman bör besluta.
- Namn, fastighetsbeteckning och din underskrift.
Motionen skall lämnas eller skickas till ordförande eller sekreterare senast 31 januari enligt våra stadgar. Styrelsen uppskattar även om en digital version mailas (exempelvis till kontakt@romansen.se) då detta underlättar sammanställning och tryck av material till årsstämman.
Det är viktigt att motionen är tydligt formulerad. Årsstämman får bara ta beslut baserat på material som är utlyst i förväg. Det finns med andra ord begränsade möjligheter för årsstämman att improvisera när väl motionen skall behandlas och beslutas på mötet.

Fråga:
Ingår sophantering i samfällighetens åtagande?
Svar:
Nej, sophantering ingår inte i samfällighetens åtagande. Detta är en sak mellan SRV och fastighetsägare. Samfälligheten har upplåtit mark där SRV ställt sina sopskåp.

Fråga:
Kan SRV, utöver sopor och kompost, även hämta återvinnings-sopor (plast, papp, metall, etc)?
Svar:
Frågan ställdes till SRV 2019 och beskedet då var att de ej levererar denna tjänst till samfälligheter. Är du som fastighetsägare intresserad av sådan tjänst uppmanas du ta kontakt med SRV och påtala att önskemål finns.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.