Samfällighetens stadgar

STADGAR FÖR ROMANSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Antagna vid ordinarie årsstämma 2013-04-16
Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla i den mån inte annat framgår
av dessa stadgar.


§ 1 Firma
Föreningens firma är:
Romansens samfällighetsförening. Föreningens organisationsnummer är 716418-4025.


§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut, dnr
ABK2 57/81 upprättat 1982-12-09.


§ 3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.


§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i
samfällighet upptagen under § 2.


§ 5 Styrelse; säte och sammansättning
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Huddinge kommun. Styrelsen ska bestå av 5
ledamöter och 2 suppleanter.


§ 6 Styrelse; val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för
suppleant ett år.
Första gången val äger rum ska två ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande
bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.


§ 7 Styrelse; kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 14 dagar före sammanträdet.
Kallelse ska innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna ska inom samma tid
underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att
närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i
ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid
sammanträdet, men har inte rösträtt.


§ 8 Styrelse; beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet
styrelseledamöter är närvarande. Styrelsesammanträde ska anses behörigen utlyst om samtliga
ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av
ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av
styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga
ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ett ärende kan reservera sig mot beslutet. Sådan reservation
ska anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande
ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt eventuella
reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden tillsammans med annan ledamot.


§ 9 Styrelse; förvaltning
Styrelsen ska:
1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
3 Ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma.
4 Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.
5 Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi.
6 I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av
föreningens angelägenheter.


§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse
1 revisor och 1 suppleant. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor
före ordinarie stämma.


§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.


§ 12 Underhålls och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst 30 000 kronor.


§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma ska årligen hållas senast i maj månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars
rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av
samfälligheter. Om stämma ska godkänna uttaxering ska styrelsen bereda medlemmarna
tillfälle att från det att kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp
som ska uttaxeras, vad som belöper sig på varje medlem och när betalning ska ske.
Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den
avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning
under samma tid.


§ 14 Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom utdelning till respektive fastighetsägare.
Kallelse ska ske senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen ska anges tid och plats för
stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna
handlingar finns tillgängliga.
Styrelsen ska se till att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom
anslag på föreningens anslagstavlor.


§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som ska
behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.
Styrelsen ska bereda inlämnade motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna
tillsammans med förvaltningsberättelsen.


§ 16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisorer och suppleanter
11. Fråga om val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.


§ 17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott ska detta ske efter
medlemmarnas andelar i samfälligheten.


§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller
48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter, varav bl.a. framgår att varje
medlem har en röst, dock att personer som har delägarfastighet med samäganderätt har
tillsammans en röst. När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter
angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.


§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt
för medlemmarna.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.


Sammanträdesledare:
KOMMENTAR TILL STADGARNA
Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Till ingressen
SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadgarnas innehåll. Genom
bestämmelser i stadgarna kan föreningsmedlemmarna dock i vissa hänseenden avvika från
SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.

Till § 1
Huvudregeln är att om en samfällighetsförening nybildas, ska föreningens firma innehålla
ordet samfällighetsförening (29§SFL). Firman ska tydligt skilja sig från andra firmor som är
registrerade hos den statliga Lantmäterimyndigheten. Detta gäller även när en vägsamfällighet
eller en vägförening upplöses och ersätts av en samfällighetsförening samt när en förvaltning
enligt bysamfällighetslagen eller LGA ombildas till en samfällighetsförening. Om däremot en
vägsamfällighet eller vägförening inte upplöses, utan endast övergår till stadgar enligt SFL,
får vägsamfälligheten respektive vägföreningen behålla sin gamla firma (9 § lagen [1997:620]
om upphävande av lagen [1939:608] om enskilda vägar).

Till § 2
Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats.
Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som
samfälligheten ska tillgodose (18 § SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som
föreningen äger samt influtna medel vid försäljning. Alla samfälligheter ska anges
uttömmande och på ett sådant sätt att de kan identifieras. Om marksamfällighet eller
gemensamhetsanläggning blivit registrerad bör registerbeteckningen anges.

Till § 3
Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgår i så fall av
förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning bestämda ändamålet oklart eller har det blivit
inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för
förvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrättningsavgörande kan
komma att underkännas vid registreringen.

Till § 4
Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av
delägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). För samfällighet enligt vattenlagen (SFS 1983:291) är
dessa definitioner något annorlunda. Medlemmarna i samfällighetsförening utgörs av
delägarna i samfällighet (17 § SFL).
Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva,
byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfällighet enligt
1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt
förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som
fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.
Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt § 1 stycket 1 eller 2 SFL
ska vid tillämpning av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).

Till § 5
Styrelsen för samfällighetsföreningen ska bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i
den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot får
inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1988:1259).

Till § 6
När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen ska bestå av flera ledamöter
än som anges i stadgarna (31 § SFL). Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas
från sitt uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts (32 § SFL). Har
styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad att utöva uppdraget och
är styrelsen ej ändå beslutför, får länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe.
Finns av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam
handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse (33 § SFL). Om ej
annat följer av stadgarna eller av beslut tagna av stämman, får styrelsen utse särskild
firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas (34 §
SFL). Uppgift om föreningens postadress, om styrelseledamöternas fullständiga namn,
bostads- och postadress och telefon samt om firmatecknare om sådan utsetts ska anmälas till
den statliga Lantmäterimyndigheten (26 § SFL). Även ändring i dessa förhållanden ska
anmälas till den statliga Lantmäterimyndigheten (39 § SFL).

Till § 7
Inga kommentarer.

Till § 8
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelsesammanträde de flesta
röstande förenar sig. Vid val avgörs lika röstetal genom lottning. I andra frågor gäller den
mening som biträds av ordföranden. Första stycket gäller ej, om annat föreskrivs i stadgarna
(38 § SFL).
Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.
Tredje stycket avser bl. a. då kontakt tas med brev eller per telefon.

Till § 9
Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL),
stadgarna och beslut tagna av stämman, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller
annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL). Styrelseledamot får ej taga befattning med
angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § SFL).
Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet
tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna
eller beslut tagna av stämman överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta
sådan egendom med nyttjanderätt för länge tid än fem år (37 § SFL).
Bestämmelserna under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med flera samfälligheter
eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal.
Bestämmelsen anknyter till 41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL.

Till § 10
Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte behöver stämma överens
med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar.

Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser.

Till § 11
Inga kommentarer.

Till § 12
Regler om fondering finns i 19 § SFL.

Till § 13
Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskapsperiods utgång att
revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen därefter får tid att
kalla till stämma. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det
mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma
ska hållas och därvid anger de ärenden som ska behandlas, åligger det styrelsen att inom en
vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid
kan ske.
Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47 § 3 st. SFL).

Till § 14
Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen anges vilka ärenden
som ska behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie
föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter ska länsstyrelsen på anmälan av
medlem utlysa föreningsstämma (47 § SFL).

Till § 15
Inga kommentarer.

Till § 16
Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens
verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § SFL).
Över beslut som fattas på föreningsstämma ska genom styrelsens försorg föras protokoll,
vilket ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman (50 § 2 st.
SFL). Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).

Till § 17
Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt överskott bör bestämmelsen
utgå.

Till § 18
Den som underlåtit att i rätt tid fullfölja sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna
men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL). Medlem eller annan får
icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari
han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens angelägenhet (48 § SFL).
Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandling av fråga
som rör hans rätt (48 § SFL). Röstberättigad medlem, som är närvarande vid
föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst
(huvudtalsmetod). I fråga som har ekonomisk betydelse ska medlemmarnas röstetal i stället
beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems
röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande
röstberättigade medlemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod). Medlems rösträtt kan utövas genom Sida 8 av 8
ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening
för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i
andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna
om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 § SFL).
För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med
nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om
ej annat föreskrivs i stadgarna (51 § SFL).
Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem,
oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring
fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrivs strängare villkor i stadgarna
ska det gälla.
Beslut om stadgeändring ska genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid
anmälan ska fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas
innan registrering skett (52 § SFL).

Till § 19
Angående tillgänglighållande av protokollet, se kommentaren till § 16.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.