Nyheter – juni 2024
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – september 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – februari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – november 2018
Nyheter – juli 2018
Nyheter – maj 2018
Nyheter – januari 2018
Nyheter – oktober 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – januari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – augusti 2016

Halvårsrapport från styrelsen

Publicerad torsdag 23 dec 2021, 18:55

NYHETEREtt halvår har nu gått sedan årsstämman i maj 2021 där sittande styrelse valdes. Nedan finns en sammanställning av det viktigaste arbetet som gjorts sedan dess. Styrelsen vill även passa på att önska alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År! / Joakim, Lotta, Kari, Anders, Robert, Ove, Tomas

Motion antagen av stämman: Asfalterade farthinder

Upphandling av asfalterade farthinder är i stort sett klar, men då det är olämpligt att utföra asfaltsarbeten vintertid kommer arbetet att behöva vänta till våren.
Asfalterade farthinder kommer anläggas i hela samfälligheten, förutom på de gångvägar där kommunen ansvarar för väghållningen. På dessa gångvägar kommer de flyttbara farthindren i fortsättningen användas.

Motion antagen av stämman: Bärbuskar till lekplats område 9,10

Område 9 har ordnat med bärbuskar till lekplatsområdet. Område 10 har lite arbete kvar.

Garagerenovering/nybyggnation

Våra garage är gamla och slitna och är i stort behov av renovering eller rivning och nybyggnation.

Under hösten har garagegruppen arbetat fram ett förfrågningsunderlag på nya radgarage enligt stämmobeslutet 2021. Förfrågningsunderlaget baserar sig på entreprenadformen ABT06 vilket innebär att vi ämnar handla upp nya radgarage som en totalentreprenad. Upphandlingen genomförs som en direktupphandling där vi bjuder in minst tre anbudsgivare. Vi har haft dialoger med flera entreprenörer som är intresserade av att lämna anbud på vår förfrågan vilket känns positivt. Sista anbudsdagen är 7 februari 2022.

Styrelsen kommer under vintern och våren informera om vad som händer och hur arbetet går. Slutgiltigt beslut i frågan kommer tas på en stämma, antingen vid en extra stämma eller vid ordinarie årsstämma.

Ekonomi

Ansvarig styrelsemedlem: Kari Korpelainen

Resultatet för 2021 beräknas bli något sämre än budget. Detta beror på en del ej budgeterade kostnader så som slamsugning av dagvattenbrunnar, spolning av tappvattensystem och några mindre åtgärder på samfälld mark.

Vatten, värme och undercentral

Ansvarig styrelsemedlem: Robert Mattsson

Hösten har varit relativt händelsefattig för undercentralen, vilket är skönt efter förra vinterns stök och bök. Vi har dock ett mindre läckage i värmesystemet som gör att vi fyller på cirka 300-400 liter per månad. Om ni kan kolla över era kopplingar i husen och se om ni hittar någon läcka är vi tacksamma.

El-anläggning

Ansvarig styrelsemedlem: Joakim Eurén

Samfällighetens elanläggning har fungerat relativt bra under hösten. Vi har några armaturer som behöver bytas i garagen där vi väntar på åtgärd.

Samtliga föreningens laddplatser för elbilar är för närvarande uthyrda och vi har en kö på ytterligare nio fastigheter. Vi har under året justerat debiteringsmodellen för nyttjandet av laddplatserna. Syftet är att få en mer rättvis debitering av den faktiska kostnaden för samfälligheten. Debiteringsmodellen är kostnadsneutral för samfälligheten, dvs de som nyttjar laddstationerna betalar dess kostnader fullt ut.

Samfälld mark och arbetsdagar

Ansvarig styrelsemedlem: Ove Sandgren

En arbetsdag har anordnats med ovanlig god uppslutning! Extra roligt var att vi kunde genomföra den med den traditionsenliga korvgrillningen. Stor tack till alla medlemmar som var med och bidrog!
Styrelsen vill här även passa på att säga att arbete på samfälld mark inte på något sätt är begränsat till två arbetsdagar om året – våra områden ansvarar i mångt och mycket för sin egen skötsel och förvaltning av samfälld mark och det behövs mycket mer skötsel än det som kan utföras under två arbetsdagar vår och höst. Allt arbete vi själva gör på arbetsdagarna spar pengar till samfälligheten.

Vi har under sommaren haft en del problem med råttor i sopskåpen och styrelsen för därför dialog med SRV angående hantering och skötsel av sopskåpen. Frågan är lite komplicerad då sophantering egentligen ligger utanför samfällighetens ansvar men samtidigt angår oss alla som bor i samfälligheten. SRV är heller inte helt lätta att diskutera med och ärendet har dragit ut på tiden. Problemet med råttor blir värre när sopskåpen proppas fulla med sopor och avfall som sedan trillar utanför kärlen i skåpen. När skåpen är fulla, vilket i regel händer på söndagarna, får man inte trycka in flera soppåsar. Gå i stället några meter till nästa sopskåp och släng din soppåse där!

Trädvårdsplan

Ansvariga styrelsemedlemmar: Lotta Age, Joakim Eurén

Arbetet med trädplanen har fortgått i vår egen regi under året på våra arbetsdagar. Nu behöver den en genomgång och uppdatering vilket kommer att göras inom kort för att sedan anslås på hemsidan inför kommande arbetsdagar.

Garageanläggning

Ansvarig styrelsemedlem: Ove Sandgren

Vi har under halvåret haft en del mindre problem med garagen så som påkörda portar/stolpar och dåligt fungerande eller trasiga portar.

Många hänglås går sönder och behöver bytas, vilket är en kostnad för samfälligheten. Alla medlemmar uppmanas att ta hand om sina lås! Olja låsen (både handtagslåset och hänglåset) regelbundet och sätt gärna dit någon sorts väderskydd så att regn inte tränger in. På köpet får du då ett lås som fungerar tillförlitligt och du slipper stå med fruset låst när du skall komma åt din bil.
Det är viktigt att alla låser båda låsen på garagen: handtagslåset och hänglåset. Är inte handtagslåset låst så är det inte säkert att samfällighetens försäkring gäller vid inbrott.

Kabel-TV och fiber

Ansvarig styrelsemedlem: Tomas Eriksson

KabelTV-anläggningen fungerar utan fel/problem.

Openinfra lade fiber inom vår samfällighet under 2020 och utför för närvarande en säljoffensiv för att försöka sälja uppkoppling till medlemmar som inte redan tecknat sig för fiber. Styrelsen vill därför påminna om att fibernätverket inte är samfälld anläggning och att samfälligheten inte har någon del i Openinfras fiber. Samfälligheten har dock tillåtit förläggning av fiber på samfälld mark. Det är därför helt upp till varje enskild fastighet att bestämma om anslutning eller inte.

Samfällighetslokalen

Ansvarig styrelsemedlem: Lotta Age

Under hösten har lokalen återigen varit tillgänglig för uthyrning som vanligt, vilket nyttjats av många av våra medlemmar.

Om beslut om omfattande renovering/nybyggnation av garage tas kommer antagligen lokalen behöva upplåtas till den entreprenör som utför arbetet under byggtiden. I så fall kommer inte lokalen att kunna hyras ut till medlemmar under denna tid.

Lekplatser

Ansvarig styrelsemedlem: Lotta Age

Våra lekplatser besiktigades i våras och ett antal mindre brister identifierades. Dess brister åtgärdas nu fortlöpande för att våra lekplatser skall vara så säkra som möjligt.

Nät har införskaffats till några sandlådor för att förhindra att katter uträttar sina behov i sandlådorna där barnen leker. För att denna åtgärd ska fungera måste naturligtvis näten läggas tillbaka efter sandlåde-leken.

Web och hemsida

Ansvarig styrelsemedlem: Anders Gyll

Informationen på romansen.se ses kontinuerligt över och uppdateras. En sida med ”Vanliga frågor och svar” finns nu färdigställd (se Föreningsinformation -> Vanliga frågor). Här samlas svaren på de vanligaste frågorna som inkommer till styrelsen. Tag gärna för vana att titta på romansen.se innan du skickar en fråga till styrelsen – chansen finns att svaret på din fråga redan finns där!

Alla medlemmar bör ha ett konto (login) på romansen.se. Som inloggad medlem får ni tillgång till medlemsspecifik information som icke inloggade inte ser. Ni som inte redan har konto, kontakta styrelsen via kontakt-formuläret på romansen.se så ordnar vi ett konto.

Kontakta styrelsen

Använd gärna kontaktformuläret på romansen.se för felanmälan och frågor till styrelsen. Din fråga/felanmälan registreras i ett ärendehanteringssystem och tas om hand av styrelsen. Räkna med att första svar på din kontakt/fråga kommer inom några dagar. På romansen.se finns även kontaktinformation till ansvarig styrelsemedlem för respektive ansvarsområde. Vid akuta problem tag kontakt med någon i styrelsen direkt.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.