Samfälld mark

Riktlinjer för markanvändning inom Romansens samfällighetsförening.

Bakgrund: Det behövs tydligare riktlinjer för hur samfälld mark får tas i bruk, särskilt sådan som gränsar till de egna fastigheterna. Under årens lopp har det tillämpats olika principer och utfärdats diverse undantag, stundtals i muntlig form. Detta gör det svårt för de boende att veta vad som faktiskt gäller.

Giltighetstid: Dessa riktlinjer träder omedelbart i kraft vid årsstämman 2016, men med viss karenstid (se nedan).

Riktlinjer: Samfälld mark får inte tas i enskilt bruk för permanenta anläggningar. Styrelsen kan bevilja undantag när så är befogat med hänsyn till geografi med mera. Ett generellt undantag gäller för brevlådor, häckar och staket som är placerade mellan tomtgräns och gångväg, förutsatt att dessa inte är bygglovspliktiga och inte inverkar på trafiksäkerhet eller grannars framkomlighet och utsikt. Det åligger de boende att hålla sig informerade om kommunala föreskrifter. De boende bekostar såväl uppförande, underhåll och återställande av tomtnära anläggningar. All annan stadigvarande användning av samfälld mark måste godkännas av styrelsen.

Karenstid: Befintliga anläggningar på samfälld mark kommer per den 1 september 2016 att betraktas som beviljade såvida det inte inkommit skriftlig klagomål till styrelsen angående någon specifik anläggning före detta datum, eller om styrelsen själv väckt klagomål. Bygglovspliktiga eller trafikfarliga installationer på samfälld mark kan dock aldrig beviljas, oaktat när styrelsen får kännedom om sådana.

Ansökan om undantag: Den som söker undantag (utöver det generella undantaget ovan) för nyttjande av samfälld mark ska inkomma med en skriftlig ansökan till styrelsen. Av denna ska framgå att berörda grannar har informerats och att de inte motsätter sig åtgärden. Styrelsen gör sedan en sammanvägd bedömning av huruvida undantag kan beviljas.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.